Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

Hygienicko-protiepidemická opatření pro konání amatérských soutěží

V rámci všech amatérských soutěží a utkání MOL Cupu se stanovují následující povinnosti vycházející
z aktuálně platných mimořádných opatření MZČR:

1. Přítomnost sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu (tj. osob přímo se účastnících
utkání) je povolena za následujících podmínek:
a) evidenci osob přímo se účastnících utkání pro potřeby epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví nahrazuje evidence v IS FAČR a zápis o utkání; každé družstvo je
povinno pro tyto potřeby nahlásit rozhodčímu jednu kontaktní osobu (vedoucího družstva,
případně trenéra) a uvést její telefonní číslo pro případné epidemiologické šetření;
b) utkání se mohou účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění covid-19;
c) u osob přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování
bezinfekčnosti nevyžaduje,
d) rozhodčí a další delegované osoby jsou dále povinny prokázat bezinfekčnost (viz bod 3.),
jejichž splnění je rozhodčí povinen před začátkem utkání jako osoba pověřená organizátorem
utkání zkontrolovat a potvrdit v elektronickém zápise o utkání.

2. Přítomnost diváků ve vnějších prostorech je povolena za následujících podmínek:
a) utkání se mohou jako diváci účastnit pouze osoby, které nevykazují příznaky onemocnění
covid-19 a zároveň splňují (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky bezinfekčnosti
(viz bod 3.), jejichž splnění je organizátor akce, v tomto případě pořadatel (tzn. domácí
klub), povinen kontrolovat a osoba účastnící se utkání jako divák je povinna jejich splnění
prokázat; v případě, že je neprokáže, je pořadatel povinen takové osobě neumožnit vstup na
utkání,
b) pro konání utkání s kapacitou nad 3000 přítomných diváků se stanovují podrobnější
podmínky prokazování bezinfekčnosti (více viz aktuálně platné mimořádně opatření MZČR),
c) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
d) pořadatelé sportovního utkání, u kterého předpokládají, že se jej zúčastní více než 1000 osob
jsou povinni oznámit jeho konání místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejméně 5
dní předem,
e) pořadateli utkání se doporučuje vhodným způsobem (nejlépe umístěním viditelné
informativní tabule při vstupu) informovat diváky o povinnosti dodržení podmínek pro účast
na utkání (viz bod 3).

3. Aktuální podmínky pro účast diváků, rozhodčích a dalších delegovaných osob (u osob
přímo se účastnících utkání v rámci neměnného kolektivu se prokazování bezinfekčnosti
nevyžaduje):
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník; pro
osoby přímo se účastnící sportovní přípravy a sportovních utkání platí, že pro účely těchto
aktivit je platnost POC testu 7 dní, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží jej národním certifikátem
o provedeném očkování, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou), s negativním
výsledkem.

Tato opatření byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 1. 10. 2021 a jsou účinná ode dne 1. 10. 2021.
Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na internetových stránkách
vlada.cz.