Oznámení o konání Valné hromady Okresního fotbalového svazu Hodonín

Oznámení o konání Valné hromady
Okresního fotbalového svazu Hodonín

Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Hodonín svolává v souladu s článkem 14/1 Stanov OFS
Hodonín řádnou valnou hromadu, a to na

Středu 2. 2. 2022 od 18:00 hod. (prezence od 17:30 hod.)
Ve Spolkovém domě v Ratíškovicích

Delegátem na Valné hromadě může být pouze člen statutárního orgánu členského klubu,
který je členem Asociace. (čl. 2 odst. 1 písm. b Jednacího řádu VH) a dále při prezenci předloží řádně
potvrzený delegační lístek, jehož formulář bude delegátům zaslán v dostatečném předstihu.

Návrh programu:
1. Zahájení a volba předsedajícího
2. Schválení programu VH
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Zpráva mandátové komise
5. Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v okrese Hodonín a činnosti VV OFS
6. Zpráva o výsledku hospodaření
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

V souladu s článkem 15 stanov OFS Hodonín vysílá každý členský klub jednoho delegáta (tj. člen
statutárního orgánu členského klubu nebo jimi zmocněná osoba, která je členem Asociace).

Antonín Kordula
předseda OFS Hodonín

V Hodoníně dne 22.12.2021