ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY O ZMĚNĚ SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU

I. Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Soutěžního řádu tak, že

A) se do ustanovení § 5 vkládají nové odstavce 7, 8 a 9 tohoto znění:

7. Ve výjimečných případech, kdy nelze soutěž dohrát z důvodů vyšší moci, může být soutěžní ročník ukončen nebo změněn systém mistrovských a pohárových soutěží rozhodnutím Výkonného výboru FAČR zveřejněném na Úřední desce.

8. Rozhodnutí podle odstavce 7 musí obsahovat přinejmenším:

a) stanovení, kterých soutěží se rozhodnutí týká;

b) určení dne ukončení soutěžního ročníku;

c) způsob určení pořadí družstev v soutěži včetně určení rozhodného dne;

d) ustanovení, zda se vylučuje použití ustanovení § 19, tedy zda družstva postupují a sestupují.

9. Rozhodnutí podle odstavce 7 může obsahovat i taková ustanovení, jimiž dojde v důsledku nedohrání soutěžního ročníku ke změně tohoto řádu pro nedohraný a následující soutěžní ročník.

B) ustanovení § 21 písm. b) nadále zní:

b) v případě II. ligy v závislosti na tom, kam členský klub, jež nutnost doplnění zapříčinil, územně náleží buď družstvo, které bylo nejúspěšnějším družstvem na základě obdobného postupu podle § 18 odst. 1 a 5 až 7 tohoto řádu ve skupinách ČFL A a B, kdy se postupně porovnají nepostupující družstva, která se umístila na prvním, druhém, třetím, případně čtvrtém místě, nebo družstvo, které se umístilo na prvním, druhém, případně třetím místě MSFL za postupujícím družstvem; v případě, že tato družstva nemohou postoupit nebo nemají zájem postoupit, doplní se II. liga bez ohledu na uzemní příslušnost ČFL nebo MSFL; v případě, že ani tato družstva nemohou postoupit nebo nemají zájem postoupit, družstvo, které se v II. lize umístilo na vyšším sestupovém místě, nesestupuje;

II. Výkonný výbor FAČR rozhodl o změně Přestupního řádu tak, že se do ustanovení § 29 vkládá nové odstavce 5 a 6 tohoto znění:

5. Lhůta stanovená v ustanovení § 7 odst. 3 písm. b) tohoto řádu se pro soutěžní ročník 2019/2020 prodlužuje do 31.5.2020.

6. Přestup bez souhlasu mateřského klubu podle ust. § 7 odst. 4 tohoto řádu nelze v roce 2020 uskutečnit u hráče, který do mateřského klubu přestoupil v období od 1.1.2020 do 31.5.2020.

7. Do lhůty 12 měsíců podle ust. § 7 odst. 5 písm. a) tohoto řádu se nezapočítává období od 12.03.2020 do 30.06.2020.

Tyto změny nabývají účinnosti dnem 07.04.2020.